ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 
Kompenzacija oz. pobot

Pobot ali kompenzacija se uporablja kot nedenarni način poravnave terjatev in dolgov. Ureja jo Obligacijski zakon, ki pravi da dolžnik lahko pobota terjatev, ki jo ima nasproti upniku, s tistim, kar ta terja od njega. Kompenzacija je torej prenehanje terjatev med istima strankama, ki sta druga nasproti drugi hkrati upnik in dolžnik. Do pobota pride z enostransko pobotno izjavo, ki jo lahko poda katerikoli od udeležencev in ne zahteva soglasja nasprotne stranke za nastanek pobota. Zakon določa, da za nastanek pobota sporazum strank ni potreben.

V praksi poznamo, poleg dvostranskega še verižni pobot. Pri verižnem pobotu sodelujejo trije ali več udeležencev. Takšne pobote običajno izvajajo specializirana podjetja, katera poiščejo najugodnejše kombinacije pobota. Pri verižni kompenzaciji je vsak njen udeleženec v pravnem razmerju samo z neposrednim predhodnikom in naslednikom v verigi (krogu) udeležencev, z ostalimi pa ne. Do predhodnika je upnik, do naslednika pa dolžnik.

Po Zakonu o preprečevanju zamud pri plačilih pa je 16.3.2011 predpisan obvezni večstranski pobot, ePOBOT AJPES, z vnaprej določenim urnikom pobotov.

Pobot nastane, ko so izpolnejni pogoji zanj in ko se poda izjava o pobotu:

  • obstajati mora vzajemnost terjatev (stranki v pobotu morata biti druga drugi hkrati upnica in dolžnica),
  • terjatvi, ki ju stranki želita pobotati, morata biti istovrstni (pobotata se lahko le dve denarni ali dve terjatvi iste vrste in kakovosti),
  • obe terjatvi morata biti dospeli/zapadli, nepogojni, iztožljivi in resnični.

Namen pobota je poenostavitev dveh, vzajemnih terjatev v izogib dvojnemu plačevanju in s tem pripomore k racionalizaciji poslovanja. Glavna prednost kompenzacij je sigurno poravnanje medsebojnih obveznosti podjetji brez likvidnih sredstev. Omogoča tudi pravočasno poravnavanje terjatev in obveznosti.

S trenutkom, ko pobotanje nastane, nižja terjatev preneha v celoti, višja pa v preostanku vrednosti ostane v veljavi. Z dnem nastanka pobota prenehajo teči obresti in pogodbene kazni.

Vir: Obligacijski zakonik

Primer medsebojne kompenzacije

Na podlagi Zakona o finančnem poslovanju in v skladu z določbami Zakona o obligacijskih razmerjih, predlagamo za poravnavo medsebojih obveznosti in terjatev naslednjo kompenzacijo:


Izdani računi - XX s.p., Ljubljana:

Račun številka Datum računa Zapadlost Znesek Opombe
 
 

Skupaj:


Izdani računi - YY s.p., Ljubljana:

Račun številka Datum računa Zapadlost Znesek Opombe
 
 

Skupaj:

V kolikor se z našim predlogom strinjate, nam čim prej pošljite potrjen izvod kompenzacije po pošti ali na fax.


Žig in podpis prejemnika:           Predlagatelj: