ArtSoft Firmar - poslovni program za vaše poslovanje

Poslovni računalniški program za vodenje podjetij.

DEMO verzija

Verzije

Program Firmar je na voljo za uporabo na operacijskem sistemu Windows.

Na voljo je tudi Firmar blagajna za Android, ki vam omogoča uporabo davčne blagajne na telefonu ali tabličnem računalniku.

Program za izdajo računov, vodenje blagajne, potne naloge in obračun potnih stroškov, evidenco prejetih računov, vodenje prometa na transakcijskem računu, spremljanje plačil, izdelavo plačilnih nalogov in vodenje zalog.

Več o tem

Uporaba

Firmar je mogoče uporabljati na več načinov - od poljubnega kombiniranja in povezovanja modulov, do povezovanja več programov Firmar v skupen sistem - omrežje.

Paketi / moduli

Ponudba vseh paketov in pregled vseh modulov.

Lastnosti

Kakšne so lastnosti programa Firmar?

 

Firmar - uporabniški priročnik

Navodila za uporabo programa Firmar so na voljo preko spleta (spodaj) ali v naslednjih formatih:

firmar-navodila.pdf PDF

firmar-navodila.doc Word

firmar-navodila.odt OpenOffice

Navodila lahko prikličete tudi v programu s tipko F1.


Kazalo
O poslovnem programu Firmar
Osnovna uporaba
Info
Menuji
Stranska vrstica
Notranja okna
Pogovorna okna
Gumbi
Bližnjice na tipkovnici
Polja
Vnosna polja
Tekstualna
Zneskovna
Datumska
Avtomatska
Informativna polja
Tabele
Tiskanje
Info
Predogled
Tiskanje
Odpiranje dokumenta v PDF bralniku
Shranjevanje v PDF datoteko
Upravljanje
Info
Uporabniki
Info
Uporabniško ime
Geslo
Upravitelj
Avtomatska prijava ob zagonu
Poslovalnica
Menuji in možnosti
Menjava uporabnika
Arhiviranje podatkov
Poslovna leta
Info
Ustvarjanje novega poslovnega leta
Preklapljanje med poslovnimi leti
Podjetja
Poslovalnice
Splošne nastavitve
Info
Podjetje
Logotip
Izpisi
Ciljna mapa
Drugo
Uporabniške nastavitve
Info
Ozadje
Videz
Vmesnik
Nastavitve izhodnih dokumentov
Info
Splošno
Privzeto
Prikaz
Prikaz 2
Opozorila
Prevodi tekstov na dokumentih
Oblika številk dokumentov
Glava/noga dokumentov
Podpis
Spodnje slike
Splošni pogoji
Ime PDF
Avtomatska izdelava
QR koda za plačilo
Dnevnik
Servisna konzola
Izhod
Fakturiranje
Info
Fakturiranje - skupne značilnosti
Info
Datumi
Partnerji
Filter dokumentov po plačilih
Filter dokumentov po vrsti plačila
Plačila
Pregled dokumentov in plačil
Info
Pregled dokumentov
Pregled plačil
Pregled postavk dokumentov
Izdani dokumenti
Info
Sestava izdanih dokumentov
Partner
Datumi
Kraj izdaje
Naročilo/pogodba
Vnašalec
Jezik izpisa
Avtomatska izdelava
Rabat
Super rabat
Tip dokumenta
Tip dokumenta DDV
Referenca
Poljubna št. dokumenta
Zastopnik
Opombe
Teksti
Artikli
Plačila
Storno dokument
Teža
Izvoz postavk
Shranjevanje v PDF
E-račun
Račun glede na način dostave
Dobavnica - posebnosti
Avansni račun - posebnosti
DDV povezava s knjigo izdanih računov
Pregled predračunov
Pregled računov in plačil
Pregled računov s specifikacijo DDV
Pregled dobavnic
Opomini
Info
Opomin
Pregled opominov
Nastavitve za opomine
IOP
Info
IOP
Pregled IOP-jev
Serijska izdelava IOP-jev
Nastavitve za IOP
Izvoz za FURS 2020
Izvoz računov v e-Slog
Prejeto
Info
Prejeti dokumenti
Info
Vnos prejetih dokumentov
Partner
Dokument
Osnovno
Datumi
Dogodki dokumenta
Specifikacija davkov
Plačila
Knjižbe
Pregled prejetih dokumentov
Pregled prejetih računov in plačil
Pregled prejetih računov s specifikacijo DDV
Pregled dogodkov prejetih dokumentov
Dogodki prejetih dokumentov
DDV
Konti
Naročila
Info
Naročilnica
Pregled naročilnic
Pregled postavk naročilnic
Naročilo kupca
Pregled naročil kupcev
Pregled postavk naročil kupcev
Stanje količin blaga
Nastavitve za naročila
Blagajna
Info
Blagajniške listine
Blagajniški prejemek in izdatek
Blagajniški dnevnik
Pregled dogodkov blagajne
Mesečni blagajniški dnevnik
Blagajne
Dogodki blagajn
Mapiranje dogodkov iz fakturiranja
POS
Info
POS blagajna
Zaključek blagajne
Kumulativa zaključkov blagajne
POS nastavitve
Operaterji
Poslovni prostor
Test povezave s FURS
Test veljavnosti digitalnega potrdila
Nepotrjeni računi
Pregled izpisanih kopij računov
VKR račun
Pregled VKR računov s specifikacijo DDV
Popis gotovine
Izvoz prometa blagajne
Potni nalogi
Info
Vnos naloga za službeno potovanje
Obračun stroškov službenega potovanja
Pregled potnih nalogov
Mesečni potni nalog
Pregled mesečnih potnih nalogov
Vozila
Kraji
Poti
Dnevnice
Kilometrine
Stroški na poti
Nameni poti
Tečajnice
Posodobitev dnevnic in kilometrine
Posodobitev tečajnic
Banka
Info
Vnos prilivov in odlivov TRR
Info
Vnos in dogodki
Zapiranje odprtih računov
Uvoz prometa transakcijskega računa
Pregled bančnih izpiskov
Pregled dogodkov banke
Dogodki bank
Banke
TRR
Skladišče
Info
Prevzemnica
Info
Osnovni podatki
Številka
Opis
Skladišče
Datum prevzema
Vnašalec
Enotni rabat
Super rabat
Odvisni stroški
Dobavitelj
Artikli
Info
Dodajanje artiklov
Dodajanje artiklov iz naročilnice
Druge možnosti pri artiklih
Tiskanje prevzemnice
Pregled prevzemnic
Izdajnica
Pregled izdajnic
Prenosnica
Raziskovalec zaloge
Stanje zalog
Minimalne zaloge
Kartica artikla
Kontrola negativnih količin
Sprememba cen
Inventura
Skladišča
Nastavitve za skladišče
Uvoz prometa prenosne blagajne
Delovni nalogi
Info
Delovni nalog - servis
Delovni nalog - proizvodnja
Pregled proizvodnih delovnih nalogov
Kosovnica
Pregled kosovnic
Nastavitve za DN
UPN - univerzalni plačilni nalog
Info
UPN QR - univerzalni plačilni nalog
Pregled UPN QR nalogov
UPN QR nalogi pripravljeni za banko
Serijsko tiskanje UPN QR
Tiskanje po skupini partnerja
Tiskanje s podatki iz datoteke
1. korak - priprava podatkov v razpredelnici
2. korak - priprava vzorčnega naloga
3. korak - vnos parametrov pred tiskanjem
Avtomatska izdelava UPN QR
Nastavitve za UPN QR
Standard za banko
Nastavitve parametrov izpisa
Nastavitve za fakturiranje
Kode namenov plačil
Pogodbe
Info
Pogodba
Pregled pogodb
Vzorec pogodbe
Pregled vzorcev pogodb
Avtomatska izdelava pogodbe
Nastavitve za pogodbe
Pobot
Info
Medsebojna kompenzacija
Kompenzacija
Pregled kompenzacij
Nastavitve za kompenzacije
AJPES večstranski pobot
Priprava podatkov za ePOBOT
Prenos računov na pobot
Uvoz obveznosti za pobot
Analitika
Info
Pregled prodaje
Pregled razlik v cenah
Pregled prometa sumarno po artiklih
Pregled prometa sumarno po skupinah artiklov
Pregled prometa sumarno po kupcih
Normativi, poraba: material -> artikel
Normativi, poraba: artikel -> material
Pregled po teži
Pregled po izdani embalaži
KPO - knjiga prihodkov in odhodkov
Info
Knjiga prihodkov in odhodkov - zajem podatkov
Vnos prometa
Storno prometa
Avtomatsko knjiženje v KPO
KPO pregled in izpis
KPO pregled - sumarno po vrstah prih./odh.
Vrste prihodkov/odhodkov
Planer
Info
Opravilo
Pregled opravil
Opravila
Nastavitve za planer
Alarm
Nalepke
Info
Nalepke za artikle
Nalepke za kuverte
Nastavitve za nalepke
Info
Splošno
Nalepke za artikle
DDV - davek na dodano vrednost
Info
KIR Knjiga izdanih računov
Pregled knjižb izdanih računov
KPR Knjiga prejetih računov
Pregled knjižb prejetih računov
DDV-O Obračun davka na dodano vrednost
PD-O Poročilo o dobavah (76.a člen)
RP-O Rekapitulacijsko poročilo
Izvoz podatkov obračunanega DDV za FURS
Izvoz podatkov odbitka DDV za FURS
Nastavitve za DDV
OS - osnovna sredstva
Info
Register osnovnih sredstev
Stanje osnovnih sredstev
Obračun amortizacije
Amortizacijske skupine
Plače - obračun plač
Info
Plača
Regres
Poslovna uspešnost
REK-1 in REK-O
ZAP/M
Pregled plač
Pregled prispevkov po sklicih za mesec
Povzetek obračuna dohodkov
Izdelava UPN QR za plače
Splošni obračunski podatki
Dela
Dodatki
Bonitete
Dohodninska lestivca
Splošna olajšava
Druge olajšave
Nastavitve za plače
Osnovno
ZAP/M
GK - glavna knjiga
Info
Temeljnica
Dokument
Knjižba
Kontrola in shranjevanje temeljnice
Avtomatski prenos na temeljnico
Nastavitve kontov za GK
Konto kartica
Dnevnik knjiženja
Bruto bilanca
Bilance
Kontni plan
Kontni plan - uvoz
Področja knjiženja
Izvoz GK za FURS
Intrastat
Info
Priprava podatkov za Intrastat
Tarife blaga
Tarife artiklov - uvoz/izvoz
Nastavitve za Intrastat
E-pošiljanje
Info
Sporočilo
Masovno pošiljanje
Teksti za e-mail
Nastavitve za e-pošiljanje
Info
Splošno
SMTP server
E-mail klient
Registracija delovnega časa
Info
Registracija delovnega časa
Evidenca delovnega časa
Pregled prihodov in odhodov
Pregled opravljenih ur po zaposlenem
Pregled opravljenih ur po dnevih
Pregled ur po dogodkih
Pregled prisotnosti
Dogodki evidence delovnega časa
Nastavitve za registracijo časa
Šifranti
Info
Partnerji
Info
Vnosna polja
Nastavitve
Dostava
Kontakti
Podatki
Uvoz partnerjev
Info
Postopek uvoza partnerjev
Kolone v datoteki za uvoz partnerjev
Izvoz partnerjev
Imenik - iskanje po davčni številki
Skupine partnerjev
Nastavitve za partnerje
Artikli
Info
Vnosna polja
Opis artikla in opombe
Uvoz/izvoz artiklov
Info
Uvoz artiklov na osnovi dodajanja
Uvoz artiklov na osnovi urejanja
Izvoz artiklov
Zaloga
Izračun PC
Lastnosti
Normativ
Dimenzije/teža
Embalaža
Prevodi
Slike
Info
Urejanje slik
Obdelava slik
Intrastat/carina
Partner
Skupine artiklov
Artikli - skupine cen
Nastavitve za artikle
Zaposleni
Zaposleni
Plače
Reg. časa
Pošte
Države
Jeziki
Dejavnosti
Valute
Davki
Vnašalci
Teksti
Merske enote
Stroškovne šifre
Vrste plačil
Orodja
Info
Imenik podjetij
Seznam opravil
Okna
Pomoč